Alt annet enn kompetanse for prosjekterende og kontrollerende belønnes

Published

Fra tid til annen, dukker det opp feil/falske nyheter, som ikke kan stå uimotsagt. Den siste i rekken her, er en artikkel i NemiTek (Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening) sine nettsider. Her fremlegges det flere påstander om kontroll av sprinkleranlegg som er helt uriktig, blant annet at reglene er uklare. Forskrift om brannforebygging sier i § 5. Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger: «Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.»

Videre står det i veiledning til forskriften: «Begrepet kontroll omfatter både kvalifisert kontroll og ettersyn. Med ettersyn menes en enkel egenkontroll.» «Hyppigheten må vurderes i forhold til produsentens spesifikasjoner eller gjeldende standarder.»

Hva som er konkret uklart, konkretiseres ikke.

Videre frembringes det påstander om hvilken utdanning som man bør ha for drive på med prosjektering og kontroll av slokkeanlegg. Disse påstandene har ingen rot i virkeligheten/ Byggesaksforskriften. Den er klar på at man må ha minimum et mesterbrev for å prosjektere, endre eller kontrollere et slokkeanlegg for Tiltaksklasse (Ttkl.) 1 bygg (eks. småhusbebyggelse og mindre publikums- eller arbeidsbygninger).

Så må man enten ha en fagskole- eller bachelorutdanning for å prosjektere, endre eller kontrollere et slokkeanlegg Ttkl. 2 bygg (eks. boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg (t.o.m. 5 etg.), middels store salgs-, forsamlings-, forretnings- og industribygg). Ttkl. 2 omfatter normalt byggverk hvor prosjektering kan skje etter anerkjente forutsetninger, beregningsmetoder og tekniske prinsipper (standarder).

For å prosjektere, endre eller kontrollere et slokkeanlegg Ttkl. 3 bygg (oppgaver med stor kompleksitet og vanskelighetsgrad eller oppgaver av middels kompleksitet og vanskelighetsgrad hvor mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Eks. høye boligblokker, kontor- og skolebygg, store forsamlingslokaler, sportshaller, kjøpesentre, store industribygg med mange ansatte, sykehus og store hoteller), så skal man ha en master.

Det mange ikke er klar over er at ved fravik fra brukt standard, så er det TEK § 2-2 som fortsatt gjelder. Denne krever da at prosjekterende skal dokumentere at valgt løsning (ytelse) oppfyller funksjon i forskriften. Hvis f.eks sprinklerprosjekterende velger ikke å sprinkle deler av bygget, plassere pumpe på utilgjengelig sted, bruker en sprinklerstandard som ikke nevner aktuelt bygg, osv. så skal to ting skje. For det første skal bygg som er plassert i lavere Ttkl. enn 3, endres til Ttkl. 3 og for det andre skal det foreligge en analyse som viser at funksjon (f.eks. sikker tilgang til pumperom) er oppfylt. Denne skal også angi sikkerhetsmarginene, og det er en master som skal verifisere dette. Dette er også veiledningen til SAK § 9-4, 3. ledd klar på.

Krav til både kompetanse til å prosjektere og kontrollere slokkeanlegg i dagens Norge, samt oppfyllelse av kravene i forskriftene SAK, TEK og DOK, glimter hovedsakelig med sitt fravær, med kommunes og DiBK sin velsignelse. Dette kan ikke bety annet enn at alt annet enn kompetanse, skal belønnes.

Powered by Labrador CMS