Fra 1. juli henviser byggteknisk forskrift til ny standard for sprinkleranlegg i boliger. Foto: Shutterstock.com.

Dette må du vite om sprinkler

Ny standard for sprinkleranlegg i bolig.

Published

Ny standard for sprinkleranlegg i boliger erstatter den nordiske standarden NS-INSTA 900-1. Den nye standarden henter innhold fra veiledningen til byggteknisk forskrift.Standard Norge har publisert en ny standard for sprinkleranlegg i boliger, NS-EN 16925:2018+NA:2019. Denne erstatter den nordiske standarden NS-INSTA 900-1, som vi har hatt siden 2009, skriver DiBK på sine nettsider.Den nye standarden er i stor grad basert på NS-INSTA 900-1.

Veiledningsinnhold tatt inn i det nasjonale tillegget

En del av innholdet i veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK) er tatt inn i det nasjonale, norske tillegget til den nye standarden. Dette gjelder blant annet tabellene i veiledningen til § 11-12 første ledd bokstav a og b, som angir hvor man skal bruke hvilken type sprinkleranlegg. Fra 1. juli 2019 er disse tabellene tatt ut av veiledningen til TEK, .Ved å flytte innholdet fra veiledningen til det nasjonale tillegget, blir innholdet lettere tilgjengelig for den som skal bruke standarden fordi brukerne nå slipper å forholde seg til både standarden og veiledningen til TEK, i følge DiBK.

Mindre endringer i det nasjonale tillegget

Det er gjort noen mindre endringer i det nasjonale tillegget til den nye standarden sammenlignet med det som sto i veiledningen til byggteknisk forskrift:

  • For små hoteller eller hospitser vil boliganlegg type 3 gjelde. Dette er en lemping i forhold til veiledningen til TEK, som forutsatte NS-EN 12845 på alle typer hoteller og overnattingssteder. Dette gjør det mulig å redusere både installasjons- og vedlikeholdskostnadene.
  • For boligbygninger i risikoklasse 4 med mer enn åtte etasjer, gjelder nå en maksimal høyde på bygget på 45 meter (tilsvarer ca. 15 etasjer) hvis boliganlegg skal benyttes. Veiledningen til TEK satte ikke noen øvre grense.
  • For boligbygninger i risikoklasse 6 som er spesielt tilrettelagt og beregnet for personer med funksjonsnedsettelse, og har mer enn åtte etasjer, vil NS-EN12845 gjelde. Veiledningen til TEK sa her boliganlegg type 3.
De to siste endringene er skjerpelser sammenlignet med veiledningen til byggteknisk forskrift. Endringene vil gi en beskjeden kostnadsøkning for sprinkleranlegget, men bare i høye boligbygninger som ikke har parkeringskjeller eller næringslokaler. Endringene vil derfor gjelde et begrenset antall byggverk.Endringene er vurdert å være nødvendige fordi høye byggverk har lengre rømningstid og lengre innsatstid for brannvesenet. Her kan det være beboere med funksjonsnedsettelse som har behov for assistanse ved rømning.

Powered by Labrador CMS