FORDYRENDE: Strengere krav til forundersøkelser gjør det mer kostbart å hente energi fra bergvarme.

Energibrønner kan bli priset ut

Hvor omfattende forundersøkelser må man gjøre før man kan bore en enkel energibrønn? Reglene er blitt strengere, og dermed dyrere, men kommunenes praksis synes å variere.

Published

Oslo kommune har innført en praksis med krav om geotekniske undersøkelser før man får bore energibrønner, noe som gjerne koster 40 000 kroner. Avhengig av hvilket resultat geologen kommer fram til, kan det kreves poretrykksmåling av brønnene. Det koster rundt 120 000 kroner. Kostnadene blir raskt høye.

Enhetsleder Jon Erik Reite Bang i Plan- og bygningsetaten begrunner innstrammingen:
– Fra juni 2020 endret vi praksis for å være føre var. Vi krever prosjektering og kontroll av geoteknikk i alle saker om boring av energibrønner, med mindre det åpenbart ikke er nødvendig. Vår begrunnelse er at vi ønsker å avdekke om boringen vil påvirke grunnforholdene i en slik grad at setninger i nærliggende bebyggelse kan oppstå. Bakgrunnen for dette er en sak i sentrum hvor boring i et område med kvikkleire medførte setningsskader på naboeiendommen.

Hvor mye er nok?

Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk varmepumpeforening (Novap) har snakket med mange av sine medlemmer om problemstillingen:
– Problemet slik jeg har forstått det, oppstår når man kun skal anskaffe væske-til-vann varmepumpe med brønnpark. Disse forundersøkelsene kan bli svært dyre og muligens unødvendige i flere tilfeller. Når må man gjennomføre omfattende undersøkelser og ikke?

Aktører Hagemoen har snakket med, sier at saksbehandlere i kommunen ofte gir uklare svar. Han har hørt historier fra andre kommuner også der to ulike kommuneingeniører gir ulikt svar på samme spørsmål.

– Det er ønskelig å få en tydelig begrunnelse for når det er riktig med denne type undersøkelser og ikke, framholder han.

Uforholdsmessig dyrt?

En kilde som NemiTek har snakket med, har selvfølgelig forståelse for at det er viktig å sikre seg mot skred som kan få alvorlige konsekvenser. Men hvis disse kostnadene til undersøkelser skal innkalkuleres på tilbudsstadiet, før man i det hele tatt vet hvor det skal bores, vil mange prosjekter bli skrinlagt på grunn av svak lønnsomhet. Han sier videre at krav om geotekniske undersøkelser trolig vil bli mer vanlig over hele landet, blant annet som følge av oppmerksomheten om skredet i Ask, Gjerdrum. Energibrønner blir mindre lønnsomt og vil da bli mindre brukt.

– Generelt sett mener vi at energibrønner er et godt tiltak, og selv om vi har forståelse for bekymringen, kan vi ikke la billigere boring gå på bekostning av omgivelsene. Det er utfordrende grunnforhold flere steder i Oslo, og dette er en kostnad som den enkelte må og bør ta for å sikre egen eiendom og nabolaget mot skader, sier Reite Bang.

Powered by Labrador CMS