RØYKER MEST Håndverkere jobber mye utendørs, påvirkes mindre av røykeloven og HMS-reglene og er en av yrkesgruppene som røyker mest.

ARBEIDSLIV

Ta røyken ut av pausene

Gode pauser med kollegaer er arbeidsdagens høydepunkter. Så hvordan trappe ned eller slutte å røyke sammen uten at det går ut over samholdet og arbeidsmiljøet?

Published

– Håndverkere er en av yrkesgruppene som snuser mest i Norge, mens andelen som røyker ligger noe over landsgjennomsnittet, sier tobakksforsker Marianne Lund ved Folkehelseinstituttet.

En av tre

I 2023 dagligrøyker cirka 10 prosent av mannlige og 13 prosent av kvinnelige håndverkere. Over 30 prosent av håndverkere med innvandrerbakgrunn fra land som Polen røyker på jobb.

Færre håndverkere røyker nå enn for ti år siden. Mange har nemlig byttet til snus og andre tobakkprodukter. Nå snuser nesten en tredjedel av håndverkerne daglig.

RØYKESLUTT: Marianne Lund ved Folkehelsinstituttet har forsket på bruk av tobakk i ulike grupper i samfunnet og hvilke metoder som blir brukt ved røykeslutt.

Å være avhengig av nikotin er livsfarlig og dyrt. Røyking lager et usosialt skille på arbeidsplasser.

– Røykepauser i jobbsammenheng kan skape et sosialt skille mellom de som røyker og de som ikke gjør det. For en ikkerøyker kan det være frustrerende med røykepauser dersom det i stor grad påvirker når og hvor pauser skal holdes. Men det kan også være frustrerende for den som røyker, som har behov for å få dekt nikotinbehovet for å unngå abstinenser og ubehag. For å få til et godt arbeidsmiljø er det viktig at respekten går begge veier, sier Lund.

Hun sier at ledere i håndverksbedrifter kan gå foran som rollemodeller for en røykfri arbeidshverdag:

Lærlinger

– Særlig overfor lærlinger, litt på linje med det regelverket som lærere på videregående skoler må forholde seg til av hensyn til elevene. Dersom bedriften har en «røykekultur», kan det være et poeng å reflektere over hvordan det påvirker de yngste arbeidstakerne og det sosiale miljøet som helhet.

Når noen spør, svarer over førti prosent av dagligrøykere at de vurderer å slutte eller trappe ned.

– Så selv om sjefen selv ikke har noen planer eller ønske om å slutte, kan det tenkes at en eller flere av bedriftens andre røykere ønsker å trappe ned eller slutte. Det kan bli vanskelig å slutte dersom røyking utgjør en sentral del av alle pausene, sier forskeren.

Vaner vendes lettere sammen

Røykeloven som ble innført i 2004, forbyr røyking innendørs og der allmennheten har tilgang. I arbeidslivet gjelder dette også pauserom og i firmabiler. Mange større entreprenørfirmaer har i tillegg forbud og handlingsplaner mot røyking på byggeplassen.

– I mindre bedrifter er det nok ikke like lett å lage egne regler for røyking utendørs eller for hvordan det skal reguleres og organiseres i løpet av en arbeidsdag. Her er kanskje den sosiale delen av røykingen enda viktigere og røykepausene kan gjøre det enda vanskeligere å slutte, sier Lund.

– Dersom bedriften setter røykeslutt eller reduksjon i røyking i arbeidstiden på dagsordenen, blir det lettere for de som planlegger å slutte, å gjøre et reelt forsøk, sier Marianne Lund.

Powered by Labrador CMS