AVGIFTSHOPP: Går varmepumpen i stykker, kan den bli dyr å erstatte.

Økt CO2-avgift kan gi smell

I regjeringens klimamelding varsles det kraftig økning av CO2-avgiften. Det kan gi dyrere reklamasjoner.

Published Last updated

Kuldemedier er omfattet av avgiften på HFK og PFK. I 2021 er avgiften på HFK og PFK satt til 591 kroner per tonn CO2-ekvivalent. Regjeringen varslet i klimameldingen at de vil øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp gradvis til om lag 2000 kroner per tonn CO2 i 2030, målt i 2020-kroner. Dette vil også gjelde avgiften på HFK og PFK.

– Kulde- og varmepumpebransjen er positiv til tiltak som dreier bruken mot naturlige kuldemedier med liten klimapåvirkning, og bort fra syntetiske kuldemedier med stor klimapåvirkning. Likevel vil økningen av CO2-avgiften ha noen uheldige og kanskje utilsiktede virkninger, sier daglig leder Ole Jørgen Veiby i Eptec Energi.

Han minner om at kuldemedier finnes i alle kjøleanlegg og for den del varmepumper. Syntetiske kuldemedier, som R-410, er ofte brukt. Avgiften baseres på vekt, men ganges opp med GWP-verdien. En varmepumpe til privat bruk vil typisk inneholde 1,5 kilo R-410. Kuldeanlegg i næringslivet vil ha langt større mengder kuldemedier.

Dyrere å erstatte

Så til tankekorset. De fleste leveranser har fem års reklamasjonsrett. Avgiften for R-410 er per 2021 1233 kr. per kilo – typisk 1850 i avgift for en vanlig varmepumpe. Hvis den går i stykker i 2026 og må erstattes som følge av reklamasjon, har kanskje avgiftskomponenten økt til 3500-4000 kroner. Leverandøren får altså en stor ekstrakostnad, hen må betale mye mer for å erstatte identisk utstyr. Beløpet for en enkelt varmepumpe blir ikke så enormt, men i større kuldeanlegg kan det bli betydelig.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet svarer på spørsmålet om regjeringen i arbeidet med økt CO2-avgift har lagt vekt på at reklamasjoner kan bli vesentlig dyrere:

– Hvis det oppstår en lekkasje i kjøleanlegget eller varmepumpen, vil kuldemediet lekke ut. Det har da skjedd et utslipp av en klimagass til atmosfæren. Når et anlegg skal repareres etter et slikt utslipp, må kuldemediet (som har lekket ut) erstattes. Avgiften på det nye kuldemediet kan betraktes en avgift på det kuldemediet som har lekket ut.

Avgiften gir dermed insentiver til:

1) å produsere kjøleanlegg og varmepumper med lav sannsynlighet for lekkasjer

2) å vedlikeholde kjøleanlegg og varmepumper slik at sannsynligheten for at lekkasjer oppstår minimeres

3) å produsere og kjøpe kjøleanlegg og varmepumper med kuldemedier som har lav GWP-verdi (globalt oppvarmingspotensial) og med lite installert gass.

– Dersom et kjøleanlegg eller en varmepumpe går i stykker uten at kuldemediet lekker ut, er det naturligvis heller ikke noe utslipp av klimagasser til atmosfæren. Det følger av avfallsforskriften at det utbetales refusjon for den mengden HFK og PFK som er levert til godkjent destruksjonsanlegg for destruksjon. Refusjonssatsene vil være lik de gjeldende differensierte avgiftssatsene for avgiften på HFK og PFK ved innleveringstidspunktet. Det betyr at hvis mengde og type kuldemedium som innleveres til destruksjon ved godkjent destruksjonsanlegg er lik mengde og type kuldemedium i det nye anlegget, vil refusjonen være identisk med avgiften, og avgiften/refusjonen vil samlet ikke utgjøre noen kostnad, legger hun til.

Føre var?

Bør da næringslivet når prisen fastsettes ta høyde for at avgifter kan økes i reklamasjonsperioden?
– Klimameldingen innebærer ingen prinsipiell endring i statens virkemiddelbruk. Både avgiften og refusjonsordningen på HFK og PFK har eksistert i over 15 år. Satsene for både avgiftene og refusjon har økt gradvis, framholder Riiser Wålen.

Hun sier videre at regjeringens politikk er at det samlet skatte- og avgiftsnivå ikke skal øke. Økte avgifter på utslipp av klimagasser skal motsvares av tilsvarende skatte- og avgiftslettelser, først og fremst for de gruppene som blir omfattet av høyere avgifter.

Powered by Labrador CMS