FORSINKET: Direktør ved Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune, Christian Fossdal.

Innovasjonsprosjekt forsinkes av korona

Bergen kommunes store innovasjonsprosjekt «1000 bygg – 10.000 muligheter» er minst et halvt år forsinket på grunn av koronapandemien.

Published

– På grunn av Covid-19 har det ikke vært mulig å hente data for å gjenspeile «normal drift» fra pilotbyggene. Dette har påvirket prosjektets framdrift med cirka et halvt år, sier direktør ved Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune, Christian Fossdal.

Skal finne nye løsninger

Mars 2018 sparket Bergen kommune i gang det storstilte innovasjonsprosjektet «1000 bygg – 10.000 muligheter». Målet med prosjektet er å finne smartere og mer effektive måter å drifte de cirka 1000 byggene som kommunen eier og forvalter.

Bakgrunnen er at Etat for bygg og eiendom årlig bruker cirka 500 millioner kroner av kommunens driftsbudsjett på drift, vedlikehold, reparasjoner og reinvesteringer på eksisterende bygg. Kommunen fikk midler fra Innovasjon Norge til å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap, hvor målet altså var å utvikle nye og innovative løsninger for kommunens bygg og eiendommer.

Prosjektet ble lyst bredt ut og vinnerne ble til slutt GK Inneklima og MazeMap.
– Mazemap ferdigstiller i disse dager sin leveranse til prosjektet, og vi jobber nå med å undersøke om leveransen tilfredsstiller de kriterier som ble satt, sier Fossdal.

Den andre aktøren, GK, jobber fortsatt med utviklingen av sin løsning, men på grunn av Covid-19 er de et halvt år forsinket, noe som altså skyldes at driften av kommunens bygg ikke har vært «normal» siden mars på grunn av koronautbruddet.
– Det er derfor avtalt at GK ferdigstiller sin leveranse til april 2021 og deretter starter en tremåneders sluttfase som inkluderer evaluering og forhandling, sier Fossdal.

Smarte kart

Mazemap, som er en digital karttjeneste for innendørs navigasjon, er nå altså i ferd med å ferdigstille sin leveranse. De har i henhold til rammene i innovasjonspartnerskapet videreutviklet sin interaktive kartplattform med hensikt å gjøre drift og vedlikehold av kommunens eiendommer mer strømlinjeformet.

– Under utviklingsfasen har 16 av Etat for bygg og eiendom sine bygg blitt konvertert til interaktive kart, sier Fossdal.

Han forteller at man via kartene kan gå inn i byggene og få oversikt over rom og etasjer, brannutstyr, nødlys, El-skap, samt finne rom med spesifikke funksjoner som for eksempel vaskerom, ventilasjon, VVB og toaletter. Mazemaps bearbeiding av for eksempel branndokumentasjon gir også informasjon i et format som kan bli brukt av andre system.

– Løsningen gir også mulighet for arealkalkulasjoner for alle rom og etasjer i pilotbyggene, sier Fossdal.

Lettere å hente informasjon

Mazemaps interaktive kart kan i tillegg bygges inn i sluttproduktet til GK og i andre systemer, slik at brukere i organisasjonen alltid får en enhetlig visning.

– På denne måten kan interaktive kart bli en delt ressurs med andre etater, for eksempel brannvesen og vaktsentralen. Dette kan gi mer effektive prosesser på tvers i kommunen, for eksempel ved alarmutrykninger, sier Fossdal.

Selskapet har innhentet og sammenstilt bygningsdata fra tegninger og gjort dette tilgjengelig for allmenn bruk i ulike temakart.

– På denne måten er det mulig å hente fram nødvendig informasjon når man trenger det, uten å være avhengig av personer med spesialkompetanse eller ha behov for spesialiserte verktøy, sier Fossdal, som legger til at de kartene skal være intuitive og enkle å navigere etter.

– Det skal være enkelt å finne forskjellige elementer i bygget uten omfattende behov for opplæring, sier Fossdal.

Maskinlæring og algoritmer

GK har gjennom prosjektet videreutviklet sitt eksisterende toppsystem for SD-anlegg, GKCloud. Bergen kommune har stilt sine to bygg, Nattland oppveksttun og Skjold skole tilgjengelige i utviklingsfasen. Fossdal forteller at GK allerede har vist at systemet automatisk kan gjenkjenne og hente datapunkter fra de tekniske system installert i bygget, uavhengig av systemleverandør.

I tillegg skal det også bli mulig å betjene tekniske systemer, gjøre dype analysemuligheter og sammenkoble teknisk data.
– GK har tatt i bruk både maskinlæring, og statiske algoritmer som gir informasjon om feil ut over det man får ved vanlige statiske alarmgrenser. Systemet vil også kunne gi beslutningsstøtte til drift- og vedlikeholdspersonell etter hvert som maskinlæringsalgoritmer i løsningen læres opp, og vil da kunne foreslå feilkilder basert på tidligere hendelser, sier Fossdal.

Skal knytte sammen funksjoner

I tillegg skal systemet gi kontinuerlige analyser av byggenes energibruk, slik at drifts- og vedlikeholds-personell får en mye tidligere varsling ved eventuelle avvik. Dette er funksjoner som vil være tilgjengelige først når GK har ferdigutviklet siste delen av prosjektet.

– Det nye brukergrensesnittet vil ha mulighet til å knytte sammen alle andre funksjoner som er utviklet underveis i prosjektet, blant annet kartfunksjonen fra Mazemap. På grunn av korona er nå dette forsinket, noe som gjør at hele prosjektet i praksis er utsatt til april. Med dagens korona-situasjon er det imidlertid vanskelig å si når prosjektet faktisk ferdigstilles, sier Fossdal.

Avslutningsvis påpeker han at hovedformålet med et innovasjonspartnerskap baserer seg på at partene skal jobbe sammen om, og stimulere til at en oppnådd løsning kan kommersialiseres.

– Dette vil være uavhengig av hvorvidt kommunen velger utløsing av opsjon eller ikke, noe som vil avklares i sluttfasen, sier Fossdal.

Powered by Labrador CMS