Gammeldagse entrepriser er dårlig butikk

Les hva som påvirker resultatet i et byggeprosjekt.

Published

Samspill og målpriser skaper større verdier når det bygges, viser ny forskning.Det er tydelig sammenheng mellom hvilke kontraktsformer og hva slags prismodell som velges og hvor store verdier et byggeprosjekt skaper for eiere og brukere.– Samspill kan vesentlig bedre enn en del andre kontraktsformer, forteller Knut Boge.Han er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på OsloMet. Der har han arbeidet i fire år med forskningsprosjektet Oscar. Multiconsult har ledet konsortiet som har forsket for å finne frem til kunnskap, metoder og analyseverktøy for å gjøre bygging og drift mer lønnsomt.

Samspill

En del av det, altså: Kontraktstype og prisformat. Forskerne har sett på hvor mange prosjekter som skaper mer og mindre verdier enn gjennomsnittet for eiere og brukere. Forskjellene er ikke kjempestore, men de er tydelige. Forskeren peker på en vanlig tommelfingerregel om hvordan ansvar og risiko skal fordeles mellom byggherre og entreprenør:– Den parten som har best kunnskaper om prosjektering og/eller bygging og best forutsetninger for å bære risikoen, har ansvar for henholdsvis prosjektering og/eller gjennomføring og bærer også risikoen i prosjektet. Forskning viser at samspillskontrakter kan gi bedre resultater enn de tradisjonelle leveransemodellene.– Vi har bare sett på 48 prosjekter med samspillsentreprise, men av dem er det en vesentlig høyere andel som gir bedre verdi enn forventet. Det er nok fordi det er dialog mellom byggherre og entreprenør. Vi ser en forløsning underveis når det er dialog mellom partene, forklarer Boge.

Målpris

Tilsvarende er det med prismodeller. Fastpris – som det er desidert mest av i materialet som forskerne har tatt for seg – gir ofte dårligere resultat enn gjennomsnittet. En avtale om at det betales timepris og materialkostnader, ligger hårfint over gjennomsnittet. Men det som virkelig skiller seg ut, er målprisavtaler. Der er resultatene godt over snittet.– Mye annen forskning viser det samme: Du tjener på å ha en relasjonskontrakt i stedet for en transaksjonskontrakt. Med en målpris ligger det insentiver inne med deling av gevinst og tap, sier Boge.

Involvering

Spørsmålet er om det er menneskene eller modellene som slår ut. Det kan jo tenkes at de som velger samspillskontrakter og målpris, rett og slett er mer bevisste og lykkes bedre på grunn av det.– Vi har tenkt litt i den retningen. I og med at det er så sterke sammenhenger, så er det kanskje ikke modellen du har valgt, som slår ut, men måten du gjør det på. Dette er noe vi må undersøke nærmere. Mye tyder på at de som velger samspillkontrakter og målpris, er bevisste på det de gjør. De lener seg ikke bare tilbake og sier «dette er ditt problem», konstaterer han, og vil gjerne forske mer på akkurat det.Generelt er det blant annet involvering, nok tid til å gjøre jobben og kompetente mennesker som påvirker resultatet av et prosjekt i positiv retning. Dårlig ledelse, dårlig samarbeid og manglende kontakt slår negativt ut.

Her er listen over hva som påvirker resultatet i et prosjekt.

Positivt:

 • Brukerinvolvering, spesielt i tidligfasen.
 • Involvering av driftspersonell/FM i alle faser.
 • Aktive og kompetente prosjekt- og byggeledere.
 • Rutiner og prosedyrer som sikrer samarbeid.
 • Nok tid til planlegging.
 • Nok ressurser til oppfølging og beslutninger.
 • Underleverandører/delprosjekterendes gjennomføringsevne.
 • Mye oppfølging første driftsår, spesielt i forbindelse med overlevering og innkjøring.
 • Kvalitet som tildelingskriterium.
 • Tydelig oppfølging av byggherres bestilling i forbindelse med overlevering.
 • Valg av riktig gjennomføringsmodell tilpasset prosjekt og partenes kompetanse.
 • God planleggingsprosess på grunn av Breeam.
 • Fokus på brukere, materialvalg og inneklima.
 

Negativt:

 • Dårlig ledelse og oppfølging.
 • Dårlig samarbeid mellom byggherreorganisasjonen og entreprenøren(e).
 • Manglende kontakt mellom prosjektorganisasjon, driftspersonell og brukere.
 • Brukerne og driftspersonellet blir ikke hørt.
 • Manglende bemanning i byggherreorganisasjonen.
 • For kort byggetid.
 • Ingen planlegging av sluttfase eller igangkjørings-/testperiode.
 • Dårlig informasjonsoverføring.

Powered by Labrador CMS