SIRKULÆRT: Karolina Stråby i Sintef mener rørfornying har en plass i en sirkulær økonomi.

SINTEF: – Rørfornying reduserer råvareuttaket

Å kalle rørfornying for gjenbruk er kanskje ikke helt riktig, men at det er et positivt bidrag inn i sirkulærøkonomien er SINTEF ikke i tvil om.

Published

– Relining eller rørrenovering er en metode for å forlenge brukstiden til avløpsinstallasjonene gjennom reparasjon. Å kalle det for gjenbruk blir kanskje ikke helt riktig, men det er en metode som innebærer mindre avfall samtidig som nye råvarer ikke tas ut i samme grad som ved utskifting. Det fins imidlertid ikke en entydig definisjon av gjenbruk, også kalt ombruk i Norge, sier senioringeniør i SINTEF, Karolina Stråby.

Spennende innfallsvinkel

Grønn Byggallianse og Olimb uttalte nylig at rørfornying var gjenbruk i praksis, og at metoden haket av på en rekke gjenbruksparametere.

Sintef-ingeniøren er ikke nødvendigvis helt enig, men mener samtidig at rørfornying har en rekke sirkulærøkonomiske fordeler.
– Det å se på rørfornying for å oppnå en mer sirkulær økonomi i VVS-bransjen, er en veldig spennende innfallsvinkel. Det handler om hvordan vi i praksis prøver å bruke produkter, materialer og installasjoner så lengde som mulig, og på den måten reduserer råvareuttak og utslipp for en mer effektiv forvaltning av knappe naturressurser, sier Stråby.

Også regjeringen har en målsetning om at Norge skal være et foregangsland når det gjelder utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi, hvor vi utnytter ressursene bedre. Som en del av dette arbeidet har Deloitte utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for en nasjonal strategi for sirkulær økonomi.

Rapporten ble presentert i fjor høst og viser at byggenæringen er blant næringene med størst potensial på dette området.

Muligheter for næringen

Deloittes kartlegging tar for seg og ser på potensielle muligheter for sirkularitet og økonomisk utvikling. Et av funnene er at det ligger store sirkulære muligheter i bedre vedlikehold, reparasjon og rehabilitering av eksisterende anlegg og bygningsmasse. Det trekkes også frem at økt ombruk av materialer i bygg- og anleggsprosjekter er viktig.

Barrierene for en vridning i en mer sirkulær retning er imidlertid mange, og blant annet trekkes strukturelle barrierer, som blant annet innebærer at ulike aktører har ulike interesser i verdikjeden. I tillegg kan mangel på kunnskap være et hinder.

Deloitte mener at virkemidler som kan være aktuelle for å stimulere til økt sirkularitet for eksempel kan være å revidere byggteknisk forskrift (TEK) for å skape større insentiver til å rehabilitere bygg, flerbruk/sambruk og ombruk av byggematerialer, herunder vurdere behovet for egne TEK-krav for rehabilitering. De mener også at det kan være fornuftig å stille krav om material- og ombruksregnskap ved ombygginger.

Må gjøre en helhetlig vurdering

Stråby påpeker at det i forbindelse med større rørrehabiliteringer er viktig å gjøre en helhetlig vurdering, der man også ser på tilstanden til vanninstallasjonene og våtrom, som sluk og membran.

– Som et alternativ til en utskiftning, kan avløpsrør altså repareres fra innsiden med rørfornying. Per dags dato fins det derimot ingen alternative reparasjonsmetoder til utskiftning for vannrør i bygninger, sier Stråby.

Hun forteller at vann- og avløpsrør inne i bygninger ofte har samme føringsveier, og dersom man først må skifte ut vannrørene, så er det ofte hensiktsmessig å ta avløpsrør og sluk samtidig.

– Det er derimot mange hensyn å ta ut fra forutsetninger i det aktuelle bygget når det gjelder hva som er riktig tidspunkt for tiltak, samt omfang. I et sirkulærøkonomisk perspektiv er det hensiktsmessig at installasjonene brukes så lenge som mulig, men uten at det oppstår lekkasjer og skader, sier Stråby.

Hun forteller at Sintef er opptatt av hvordan vedlikehold av bygninger og installasjoner kan gjøres på en så ressurseffektiv måte som mulig.

– Hvordan man i denne sammenheng reduserer avfall og utslipp er et veldig viktig og spennende tema. Dette er derfor noe vi ønsker å se nærmere på i nær fremtid, sier Stråby.

Powered by Labrador CMS