- Mange er søkende til hvordan de skal gå frem for å håndtere nye rammebetingelser, skriver daglig leder Thor-Jostein Egeland i NemiTek.
- Mange er søkende til hvordan de skal gå frem for å håndtere nye rammebetingelser, skriver daglig leder Thor-Jostein Egeland i NemiTek.

KOMMENTAR

Bærekraftsledelse som konkurransefortrinn

Bærekraft og miljø blir stadig viktigere for rammebetingelsene for bygg- og eiendomsbransjen.

Published

Vi ser dette gjennom for eksempel nye krav til energibruk i bygg, sirkulær økonomi og ikke minst bærekraftig finans.

Europa er en viktig driver for utviklingen. Det er vedtatt en ambisjon om et klimanøytralt EU innen 2050 og 55 % reduksjon i klimagassutslippene innen 2030. Tilsvarende mål er vedtatt i Norge.

I tillegg er det fastsatt ambisiøse mål for effektiv ressursbruk, mindre forurensning, sunne økosystemer og bevaring av biologisk mangfold, økt produksjon av fornybar energi, osv.

Green Deal er EUs strategi for grønn vekst og skal føre til et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. I kjølvannet av denne strategien publiseres det nå både handlingsplaner og en tsunami av regelendringer.

Spørsmålet er; Hva får det grønne skiftet å si for bygg og eiendomsbransjen? Og – hvordan kan selskaper innen bygg og eiendom gjøre bærekraft lønnsomt og tjene penger på dette?

Myndigheter, investorer og banker er i ferd med å stille stadig strengere krav til bærekraft i vår bransje. Det legges frem forslag til reguleringer for å oppnå klimanøytralitet gjennom den såkalte "Fit-for-55-pakken" som også treffer næringen. Det stilles krav om «nesten nullenerginivå» for nye bygg og dobling av rehabiliteringsrate for boliger og næringsbygg innen 2030.

I Norge har Stortinget fastsatt mål om energisparing i eksisterende bygninger. Nytt er også EUs rammeverk for bærekraftig finans som har til hensikt å mobilisere privat kapital til den grønne omstillingen av økonomien.

Bakgrunnen er at oppnåelse av EUs klima- og miljømål vil kreve årlige merinvesteringer på rundt 480 mrd. Euro per år frem til 2030, hvorav 350 mrd. Euro til energirelaterte investeringer. Slike midler finnes ikke i offentlige budsjetter.

EUs taksonomi definerer harmoniserte kriterier for hva som skal regnes som bærekraftige økonomiske aktiviteter. Bygg og eiendom har allerede fått kriterier innenfor klimaområdet, og nye kriterier for sirkulær økonomi og biologisk mangfold er på høring i EU nå.

I første omgang vil trolig taksonomien ha betydning for utforming av kriterier for grønne lån og finansprodukter som grønne obligasjoner og fond. En klassifisering som «bærekraftig» iht. taksonomien kan øke investeringsvilje i selskap eller prosjekt.

Vi tror eiendomsbransjen er én sektor som vil kunne påvirkes kraftig av det nye rammeverket fordi det er et stort behov for fremmedkapital i de fleste eiendomsselskap. Vår bransje vil derfor være sårbar for endrede preferanser hos investorer, banker, leietakere og kunder.

Endringene innen bærekraft som treffer bygg- og eiendomsbransjen er altså mange.

Og - det går fort.

Vi opplever at mange er søkende til hvordan de skal gå frem for å håndtere nye rammebetingelser, bidra til å nå våre nasjonale og internasjonale miljømål, samtidig som det sikres avkastning på de store verdiene som ligger i bygg og eiendom.

Dette er bakgrunnen for at Nemitek lanserer et ledelsesprogram for bærekraft for bygg- og eiendomsbransjen.

Vår filosofi er at god bærekraftledelse vil være et konkurransefortrinn og noe selskapene tjener penger på. Dette vil være avgjørende for å kunne lykkes i den grønne omstillingen bygg- og eiendomsbransjen skal gjennom de neste ti årene.

Powered by Labrador CMS