Microsoft Word - Brannspjeldet ditt er nok montert feil

Brannspjeldet ditt er nok montert feil!

Visste du at oppnådd brannmotstand på brannspjeldet er avhengig av montasjemetode, og at det svært ulike krav til veggkonstruksjon for ulike brannspjeldfabrikat? Dette skyldes ulik konstruksjon på brannspjeldene fra de ulike produsentene.

Published

Det er flere standarder som angir krav til brannspjeld mht. type og klassifisering, men disse vil jeg ikke belyse utdypende nå, annet enn at de blir nevnt:

  • Produktstandard NS-EN 15650, Beskriver egenskapene og grunnleggende krav til brannspjeld
  • Teststandard NS-EN 1366-2, Beskriver testoppsett for brannspjeld
  • Klassifiseringsstandard NS-EN 13501-3, Brannklassifisering av produkter i ventilasjonsanlegg

Det gode med brannspjeld som produkt er at disse standardene er harmoniserte, slik at alle må henvise til de samme standardene for å dokumentere produktet sitt.

Videre skal brannspjeld dokumenteres med en kode, som forklarer hvilke ytelser som brannspjeldet oppnådde ved test. Typisk kode er:

EI60 (ve, ho i ↔ o) S

E Hindrer gjennomtrenging av flammer og varme gasser
I Hindrer temperaturgjennomgang ved varmeledning
60 60 minutter (kan også være 90 eller 120 minutter)
ve Vertikal brannskille (vegg)
ho Horisontalt brannskille (dekke)
o → i Håndterer varme utenfra og inn
i → o Håndterer varme innenfra og ut
i ↔ o Håndterer varme begge veier
S Tetter også for kald røyk

En må være oppmerksom på at et og samme spjeld kan få ulik brannmotstand, avhengig av bruksområde og montasje.

Viktig dokumentasjon

For brannspjeld er det to dokumenter som er særdeles viktige. Det første er ytelsesdeklarasjonen (Declaration of Performance – DoP), og det andre er montasjeanvisningen. Ytelsesdeklarasjonen skal informere om hvilken brannmotstand som oppnås ved hvilken type installasjon (lett vegg, tung vegg, massivtre etc.), og montasjeanvisningen skal vise i detalj hvordan brannspjeldet skal monteres for at angitt brannmotstand skal oppnås. Begge disse dokumentene skal foreligge på skandinavisk språk fra leverandøren.

Dersom montasjeanvisningen følges vil leverandørens typegodkjenning som vil gjelde som dokumentasjon for installasjonen. Dersom montasjeanvisningen ikke følges, er det installatøren som bærer ansvaret og må dokumentere at ønsket brannmotstand oppnås (gjennom egne beregninger iht. VTEK §2-3, 1. ledd). Dette kan bli både krevende og kostbart.

Når man så begynner å studere montasjeanvisningen fra ulike leverandører, oppdager man at det er store forskjeller mht. krav til vegg/brannskillet for at ønsket brannmotstand skal oppnås. Det er også store forskjeller i hvor omfattende dokumentasjon leverandøren har, noe som dermed overfører mer ansvar til installatøren om ønsket montasjemetode ikke er angitt. Skal du eksempelvis montere brannspjeld i en sjaktvegg, er det lurt å sjekke om leverandøren har montasjeanvisning som gjelder for ensidig kledning av veggen.

TROX Auranor sine brannspjeld krever som oftest ikke ekstraordinære tiltak for veggen for at ønsket brannmotstand skal oppnås.

Figur 1. Ytelseserklæring for TROX spjeld i lettvegg. Legg merke til at vegg kan være med eller uten mineralull (det er veggleverandør som bestemmer om det kreves isolasjon i veggen).
Figur 1. Ytelseserklæring for TROX spjeld i lettvegg. Legg merke til at vegg kan være med eller uten mineralull (det er veggleverandør som bestemmer om det kreves isolasjon i veggen).

Som det er angitt i teksten kan veggen være med eller uten mineralull. Avstand mellom spjeldene må være minst 40 mm, noe som krever en ekstra test for brannspjeldene (NS-EN 15882-2). Uten overholdelse av denne testen må avstand mellom to brannspjeld være minimum 200 mm, og avstand til vegg/dekke må være minst 75 mm. Dette kan skape utfordringer i bygg med begrenset plass.

Det er også dokumentert ytelse for brannspjeld montert i sjaktvegg:

Figur 2. Oppnådd brannmotstand i sjaktvegg med ensidig kledning.
Figur 2. Oppnådd brannmotstand i sjaktvegg med ensidig kledning.

Ulike leverandører av gipsplater og stenderverk har så godkjente løsninger for sine produkter mht. oppbygging og brannmotstand. Eksempel på dette er Norgips hvor vi finner følgende informasjon:

Figur 3. Eksempel på veggoppbygging og inngående komponenter. For å oppnå EI60 brannmotstand kan standard gips benyttes, og veggen kan være uten mineralull, så fremt øvrige krav er overholdt.
Figur 3. Eksempel på veggoppbygging og inngående komponenter. For å oppnå EI60 brannmotstand kan standard gips benyttes, og veggen kan være uten mineralull, så fremt øvrige krav er overholdt.

Som tabellen fra Norgips viser er det ikke uvanlig at brannvegger blir bygd opp uten isolasjon, hvis da ikke isolasjonen skal ha en annen funksjon enn å oppnå brannmotstand.

Ser man så til ulike andre leverandører for brannspjeld, er det viktig å kontrollere om samme forutsetninger gjelder for oppnåelse av ønsket brannmotstand.

Leverandør A

Hos leverandør A finner vi at vegg må fylles med mineralull av 100 kg/m3 (!) for at angitt brannmotstand skal oppnås. I tillegg skal det monteres dekkplater som dekker mørtelen.

Figur 4. Vegg må ha isolasjon av 100 kg/m3, og dekkplater må benyttes.
Figur 4. Vegg må ha isolasjon av 100 kg/m3, og dekkplater må benyttes.

Grunnen til dette kravet er at spjeldet er konstruert slik at det kvitter seg med varme (for å unngå varmeledning gjennom veggen), ved å slippe denne varmen ut i veggen. Dermed må veggen ha mulighet for å absorbere denne varmen uten å slippe den ut på feil side. Samme leverandør har alternativ montasje hvor det ikke er påkrevd med isolasjon, men da med ekstraordinær gipstype på vegg, som dermed hever kostnaden for veggen. Hvilken brannmotstand disse montasjemetodene oppnår er ikke angitt på leverandørens hjemmeside, kun at man oppnår inntil EI 90 «avhengig av bruksområde».

Dessverre ser vi disse brannspjeldene montert uten at veggen har riktig isolasjon, og uten dekkplate, og byggherre tror han har fått en godkjent løsning for brannskillet sitt.

Leverandør B

Hos leverandør B finner vi det interessant at krav til isolasjon er angitt i produsentens montasjeanvisning, men kravet er falt bort ved oversettelse hos norsk leverandør.

Figur 5. Produsentens skisse til venstre, og lokal leverandørs skisse til høyre. Legg merke til krav til isolasjon (nr. 3 i originalens dokumentasjon).
Figur 5. Produsentens skisse til venstre, og lokal leverandørs skisse til høyre. Legg merke til krav til isolasjon (nr. 3 i originalens dokumentasjon).

Hvorvidt norsk forhandler har fått gjennomført egne tester og sertifiseringer som gjør at krav til isolasjon kan frafalles, fremgår ikke av leverandørens hjemmeside.

Leverandør C

Leverandør C har en forholdsvis god dokumentasjon på norsk hjemmeside, med detaljerte skisser og beskrivelser i montasjeanvisningen.

Figur 6. Som det fremgår av punkt 1 skal det benyttes to lag gips type F (branngips), samt isolasjon i vegg
Figur 6. Som det fremgår av punkt 1 skal det benyttes to lag gips type F (branngips), samt isolasjon i vegg

For at ønsket brannmotstand skal oppnås må vegg kles med to lag branngips på hver side, og i tillegg ha tung isolasjon i vegg.

Andre momenter å sjekke

Å gjennomgå ytterligere leverandører sine montasjeanvisninger håper jeg hver enkelt vil ha økt interesse for å gjøre selv, når jeg nå har satt fokus på noen av de viktigste forskjellene mellom ulike leverandører. Det er også ytterligere detaljer en bør være klar over, men det kan vi eventuelt belyse ved senere anledning.

Vi anbefaler entreprenører å sjekke følgende forhold, før valg av brannspjeld leverandør blir valgt:

  • Krav til isolasjon i vegg, og evt. krav til type/densitet
  • Krav til type gipsplate som veggen må ha
  • Krav til avstand mellom spjeld (minst 200 mm om ikke ekstra test er gjort)
  • Krav til avstand fra spjeld til vegg/dekke (minst 75 mm om ikke ekstra test er gjort)
  • Krav til retning på aksling (noen spjeld må ha liggende aksling)
  • Krav til bruk av opphengsbraketter (og evt. krav til fjerning av disse igjen)
  • Krav til bruk av dekkplater

Vår konklusjon er at enkelte leverandører har flyttet kostnadene fra brannspjeldet til veggen, noe som gjør spjeldet billigere, men veggen dyr. Da er det viktig at vi ser på hele bildet når totalprisen skal vurderes.

Jeg forstår at denne artikkelen kan skape spørsmål og utfordringer for enkelte entreprenører og byggherrer, men det er likevel viktigere at vi ikke går på akkord med brannsikringen. Når en vegg skal utstyres med brannspjeld, må den monteres slik at ønsket brannmotstand blir oppnådd.

Powered by Labrador CMS