Maria Stokseth Hurlen er advokatfullmektig i CMS Kluge.

ADVOKATSPALTEN

Kan åpenhetsloven pålegge deg å avslutte et forretningsforhold?

Dersom din virksomhet avdekker negative konsekvenser hos en leverandør eller forretningspartner – er du nødt til å avslutte forretningsforholdet?

Published

ADVOKATSPALTEN

Her gir vi deg juridisk innsikt skreddersydd for VVS-bransjen. Erfarne advokater deler verdifull juridisk kunnskap og råd. Følg med for å få bedre forståelse som kan hjelpe deg med å navigere tryggere og mer vellykket i VVS-verdenen.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og pålegger virksomhetene som er omfattet av loven blant annet å utføre aktsomhetsvurderinger – både hos seg selv og hos leverandører og forretningspartnere.

Virksomheter skal iverksette tiltak for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser

Åpenhetsloven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Formålet med aktsomhetsvurderingene er å kartlegge, vurdere og håndtere negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både hos virksomheten selv og hos leverandører og forretningspartnere. Når virksomheten har kartlagt og vurdert eventuelle negative konsekvenser, og foretatt en prioritering av disse, skal virksomheten iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense konsekvensene.

Plikten til å iverksette tiltak er todelt, og forutsetter både at virksomheten 1) stanser aktiviteter som allerede forårsaker eller bidrar til negative konsekvenser og 2) utarbeider og gjennomfører planer som er egnet til å forebygge eller begrense potensielle negative konsekvenser i fremtiden.

Dersom din egen virksomhet direkte har forårsaket eller bidratt til negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, kan det fremstå ganske klart hvilke tiltak som må iverksettes. Men hva gjør du om du avdekker negative konsekvenser hos en leverandør eller en forretningspartner?

Selv om din virksomhet hverken har forårsaket eller bidratt til skaden, er den likevel direkte knyttet til virksomheten din gjennom forretningsforholdet med leverandøren eller forretningspartneren. I en slik situasjon kan valget av egnede tiltak være særlig vanskelig. Åpenhetsloven gir ingen veiledning om hvilke tiltak virksomheten bør velge i en slik situasjon, men her vil OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv kunne være til hjelp.

Må forretningsforholdet avsluttes dersom det avdekkes negative konsekvenser?

Når en virksomhet avdekker negative konsekvenser hos en leverandør eller forretningspartner, eller en risiko for slike konsekvenser, er en vanskelig problemstilling om virksomheten i det hele tatt kan forbli i forretningsforholdet der den negative konsekvensen er avdekket.

Noen tenker kanskje at et slikt forretningsforhold selvsagt må avsluttes: En avslutning av forretningsforholdet vil tross alt distansere virksomheten fra leverandøren eller forretningspartneren og signalisere overfor kunder at virksomheten ikke stiller seg bak forretningsforbindelsens handlinger.

Men er det virkelig så lett? Det korte svaret er definitivt «nei».

I en slik situasjon skisserer OECDs veileder tre alternativer:

1. Opprettholde forretningsforbindelsen mens risikoreduserende tiltak pågår

2. Midlertidig avslutning av forretningsforbindelsen mens risikoreduserende tiltak pågår

3. Avslutning av forretningsforbindelsen (som en «siste utvei»)

Før du tar en beslutning, bør du vurdere din virksomhets innflytelse overfor forretningsforbindelsen. I den grad virksomheten kan oppfordre forretningsforbindelsen til å stanse, forebygge eller begrense skade eller risiko, skal dette gjøres. Du kan for eksempel gå i dialog med forretningsforbindelsen og dele relevant kompetanse, foreslå egnede tiltak, vise at ansvarlighet er viktig for virksomheten din og gi uttrykk for at en avslutning av forretningsforholdet kan bli nødvendig om det ikke iverksettes egnede tiltak. Brytes forretningsforholdet med en gang, vil påvirkningsmuligheten reduseres betraktelig.

Hvordan valg av tiltak bør skje i praksis beror på en rekke forhold, herunder typen skade, graden av innflytelsesmuligheter og særlige forhold ved bransjen og forretningsforholdet. Er din virksomhet én blant hundrevis eller tusenvis av kunder, kan påvirkningskraften være begrenset. For økt gjennomslagskraft kan du forsøke å samarbeide med andre. Gjennom bransjeinitiativ kan dere utvikle felles krav til ansvarlighet overfor leverandøren eller forretningspartneren. Gjennom dialog med myndighetene kan dere oppfordre til at relevant lovverk håndheves.

Det kan også være viktig å involvere relevante interessenter og rettighetshavere, eller deres representanter, når du skal vurdere tiltak. Dette er personer som er eller kan bli påvirket av de negative konsekvensene, for eksempel arbeidstakere, et lokalsamfunn, fagforeninger og interesseorganisasjoner. Interessentene kan gi verdifulle innspill til hvordan en skade bør stanses, forebygges eller begrenses slik at den medfører minst mulige alvorlige konsekvenser for dem.

Dersom du vurderer å avslutte forretningsforholdet, bør du alltid vurdere potensielle sosiale og økonomiske negative konsekvenser som kan oppstå som følge av dette. OECDs veileder beskriver avslutning av forretningsforholdet som en «siste utvei». Avslutning kan for eksempel være aktuelt der forretningsforbindelsen din, til tross for klare oppfordringer, ikke har vist vilje eller evne til å iverksette egnede tiltak, eller ikke har iverksatt umiddelbare tiltak ved alvorlige negative konsekvenser. Samtidig må du vurdere de juridiske og avtalerettslige konsekvensene ved å avslutte forretningsforholdet førtidig.

Hva bør du gjøre dersom forretningsforholdet avsluttes?

Dersom du kommer til at et forretningsforhold bør avsluttes, bør virksomheten din fremdeles forsøke å bruke innflytelsen sin. OECDs veileder viser blant annet til at virksomheten kan gi leverandøren eller forretningspartneren en detaljert begrunnelse for hvorfor kontrakten ble avsluttet. Det vil sende et tydelig signal om at ansvarlighet er viktig for din virksomhet.

Hva bør du gjøre dersom forretningsforholdet beholdes?

Velger du å opprettholde forbindelsen til en leverandør eller forretningspartner der det er avdekket negative konsekvenser eller høy risiko for det, anbefaler vi at virksomhetens vurderinger og tiltak dokumenteres godt. En slik beslutning bør også være basert på en vurdering av juridisk, økonomisk og omdømmemessig risiko. Selv om avslutning skal være en «siste utvei», kan kunder, media og andre være interessert i hvorfor virksomheten din har valgt å bli i forretningsforholdet.

ADVOKATSPALTEN

Powered by Labrador CMS