Slik kan et hjemmebatteri se ut i teknisk rom – som i denne privatboligen.

Vil ha Enova-støtte til batterilagring i private hjem

Over halvparten av norske forbrukere mener at Enova bør gi tilskudd til boligeiere som investerer i batteriteknologi som energitiltak. Det kommer fram i en fersk undersøkelse.

Published

Enova gir støtte til både bedrifter og privatpersoner som investerer i gode energi- og klimatiltak. Privatpersoner kan blant annet søke om tilskudd til smarte varmtvannsberedere og smart strømstyring for boliger, solfangere og solcelleanlegg på taket.

Smarte batterier er derimot ikke på listen over hva Enova gir tilskudd til i private husholdninger.

I en nylig utført undersøkelse stilte 53 prosent av et tverrsnitt av den norske befolkningen over 18 år seg bak at Enova bør komme på banen med en tilsvarende støtteordning som eksisterer for andre energitiltak.

Ønskes velkommen

Jon Helsingeng er leder for strømstyringsbedriften Eaton i Norden, og har lenge vært tydelig på at den statlige støtteordningen bør utvides:

– I dag er det blitt helt nødvendig at vi bruker strøm med omhu. Vi må stadig ta i bruk nye strømsparingstiltak som kan gagne både samfunnets og privatpersoners økonomi, og ikke minst miljøet, sier han.

Utbygging av det nasjonale strømnettet og strømkapasiteten er både kostbart og ugunstig for miljøet, mens batteriteknologi og energilagring er eksempler på tiltak for lavere, smartere og mer miljøvennlig energiforbruk.

– Fra et miljøperspektiv vil det være hensiktsmessig å ønske samtlige smarte strømsparingstiltak velkommen – og å støtte disse også i hjemmene våre, sier Helsingeng.

Avlaste strømnettet

KRITISERER: – Når det gjelder batteriteknologi gir Enova per i dag støtte til næringslivet, men batterier kvalifiserer ikke til støtte for boligeiere. Dette er kritikkverdig, sier generalsekretær i Huseierne, Morten A. Meyer.

Morten A. Meyer er generalsekretær i Huseierne. Blant sakene som vil være særlig viktige for norske boligeiere i 2023, trekker han frem nettopp energieffektivisering på plass nummer én. Kutt i eget energiforbruk og smart strømstyring vil bli viktig for å holde kostnadene i husholdningene nede.

Ifølge Meyer resulterer energieffektivisering og egen energiproduksjon i lavere strømregninger, økt boligverdi, og frigjøring av fornybar energi.

– Å utvide gode, statlige tilskuddsordninger blir svært viktig både for miljø og for boligeiere, sier Meyer.

Ved hjelp av smart batteriteknologi kan strøm lagres automatisk til batteriene når strømprisen er på sitt laveste gjennom døgnet. Når strømtoppene derimot er på sitt høyeste, vil boligen automatisk forbruke den batterilagrede strømmen i stedet for nettstrømmen. Slik kan privatpersoner jevne ut eget forbruk og spare penger.

– Kritikkverdig

Når det gjelder batteriteknologi gir Enova per i dag støtte til næringslivet, men batterier kvalifiserer ikke til støtte for boligeiere. Dette er kritikkverdig, mener Meyer.

– Med tiltak som batteriteknologi for energisparing og -lagring kan også private husholdninger jevne ut dyre strømtopper på forbruket sitt, og dermed bidra til viktig avlastning på strømnettet, sier han.

Etterspørselen etter fornybar energi øker kraftig i årene fremover, og det nasjonale strømnettet nærmer seg maksimal kapasitet. Det er en av grunnen til at NVE estimerer at det norske strømnettet må oppgraderes for milliarder. Ifølge NVE kan disse kostnadene utsettes, eller i beste fall unngås, dersom vi klarer å redusere forbruket vårt i periodene der effektuttaket er høyest.

– Privatpersoners bidrag til avlastning burde med andre ord være høyst kjærkomment, legger Meyer til.

Med støtte på minimum 30 prosent

Av undersøkelsen fremkommer det også at nesten seks av ti kunne tenke seg å investere i batteriteknologi dersom tiltaket fikk Enova-støtte. Til sammen svarer nesten ni av ti at investeringen ville vært interessant dersom støtten hadde utgjort over 50 prosent av installasjonens totalkostnad.

Om undersøkelsen

  • Undersøkelsen ble utført av analyseinstituttet YouGov, på vegne av energistyringsselskapet Eaton Norge. Respondentene består av et tverrsnitt av norske forbrukere.
  • I perioden 11. til 15. januar 2023 ble det til sammen gjennomført 1006 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år.
  • Undersøkelsen dreier seg om energilagring og -distribusjon ved hjelp av batterier i private husholdninger.

Smarte batterier til private hjem er en investering: Prisen på en gjennomsnittlig grunninstallasjon for en mellomstor bolig, ligger på omtrent 120. 000 kroner.

– Dersom Enova hadde støttet et slikt energitiltak med 30 prosent, ville det utgjort 36.000 kroner. Til sammenligning støtter Enova boligeieres investeringer i solcelleanlegg med inntil 47.500 kroner, forklarer Helsingeng, og fortsetter:

– Om Enova vil støtte batteriteknologi på lik linje med solcelleanlegg, vil sluttsummen kunne bli overkommelig for mange flere.

I dag brukes kombinasjonen solceller og batteri i stadig økende grad i næringsbygg. I private hjem er kombinasjonen ikke særlig utbredt – foreløpig.

Ifølge Meyer er et ideelt utfall at privatpersoner investerer i både solceller på taket og hjemmebatteri. Da kan batteriet brukes til å lagre den fornybare energien fra solcellene som en energireserve, som først brukes når strømnettet er sterkt belastet.

– Med slike lokale anlegg av solceller og batterier kan det allerede overbelastede strømnettet dermed avlastes ytterligere. I tillegg vil husholdningenes strømregning bli lavere, avslutter han.


Powered by Labrador CMS