ARBEIDSLIV

Slik vil regjeringen skjerpe innleiereglene

Regjeringen anbefaler et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. I tillegg kommer det forslag om flere generelle endringer i innleiereglene i arbeidsmiljøloven som vil gjelde for alle virksomheter.

Published

I januar sendte arbeids- og inkluderingsdepartementet ut et høringsnotat til nær 200 høringsinstanser rundt de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Høringsfristen er satt til 19. april.

Departementet mener at innleie utfordrer den faste ansettelsen og er pulveriserende for arbeidsgiveransvar og arbeiderkollektivet. Dessuten undergraver den norske arbeidslivsmodellen, ifølge departementet.

Det mener at innleie har blitt en permanent del av bemanningsstrategien i mange bedrifter, noe som er en uønsket utvikling som krever en grunnleggende endring.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber i høringen om innspill både på forslag og på konsekvensene som forslagene kan få.

– Målet er et trygt arbeidsliv. Vi vil sørge for at arbeidsfolk får mer makt over hverdagen sin. Det gir oss et samfunn som er mer produktivt, mer konkurransedyktig og hvor det blir investert mer i de ansattes kompetanse, uttalte arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik da forslaget ble kjent.

Dette blir forbudt

I den nye foreslåtte § 3 er ordlyden slik: «Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold er ikke tillatt.

Med bygningsarbeid menes:

1. oppføring av bygninger,

2. innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid,

3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer,

4. riving, demontering, ombygging og istandsetting,

5. sanering og vedlikehold,

6. graving, sprenging og annet grunnarbeid

7. annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid.

Med byggeplass menes enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid.»

Reguleringen er basert på hvor byggeplassen befinner seg. Det er altså ikke av betydning hvor selve virksomheten er lokalisert, etablert eller har hovedkontoret sitt.

For resten av landet blir det ikke like strengt som i Oslo-regionen, men også her strammes det inn i regelverket for innleie. Forslaget går ut på å fjerne adgangen, for alle, til å leie inn ved arbeid av «midlertidig karakter».

Dette vil i realiteten innebære forbud for alle bedrifter som ikke har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Bare bygningsarbeidere

Etter departementets vurdering er det selve aktiviteten «bygningsarbeid» som det leies inn til, som et forbud bør gjelde. Det åpnes for at byggevirksomheter fortsatt bør kunne leie inn andre arbeidstakergrupper til annet type arbeid, for eksempel ingeniører og administrativt personale.

Det nye forslaget innebærer at arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid i mer enn to år, skal anses som fast ansatt hos innleier. Det betyr at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold, kommer til anvendelse. Ved beregningen skal det heller ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.

Grenseoppgang innleie og entreprise

Forslaget legger også opp til å gjøre grensen mellom innleie og entreprise tydeligere. I vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet.

Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.

Det er også foreslått en godkjenningsordning for bemanningsforetak for å luke ut de useriøse aktørene.

Norgesmodell

Det er de siste årene etablert en rekke lokale modeller med mål om et seriøst arbeidsliv.

Nå tar regjeringen til orde for å utarbeide en norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.

Regjeringen vil også stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver.

Videre vil regjeringen sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur. Målet er å styrke grunnbemanningen i bedriftene.

Powered by Labrador CMS