– Fornybar energi veier foreløpig ikke opp for en fortsatt vekst i forbruket av fossil energi, skriver Håvard Flisnes.

KRONIKK

Norges klimagassregnskap holder ikke mål

Så lenge Norge får betaling for olje og gass bør en fortsatt opprettholde og gjerne øke aktivitetsnivået på sokkelen, skriver Håvard Flisnes i denne kronikken.

Published

I en verden med stadig større etterspørsel etter energi er vi fortsatt sterkt avhengige av fossil energi, der olje, kull og gass er de dominerende energikildene. Av disse tre er det kull som har det største klimaavtrykket.

Klimautfordringene er ett av de viktigste problemene verden må løse, konkretisert gjennom Parisavtalens ambisjoner. Den globale årlige gjennomsnittstemperaturen har økt med nesten én grad siden 1880.

De fossile energikildene dekker mer enn 75 prosent av dagens energibehov, mens sol og vind som vokser raskest av fornybare energikilder, dekker rundt to prosent.

Vesentlig andel fossil energi

Skal verden møte de globale klimautfordringene og nå målet i Paris-avtalen, må den fossile andelen reduseres eller gjøres utslippsfri og fornybarandelen økes kraftig fremover. Siden nærmere 70 prosent av de globale klimagassutslippene skyldes energibruk, vil valg av framtidige energikilder, energieffektivisering, CO2 -håndtering og framveksten av fornybar energi påvirke denne utviklingen.

Det er stor enighet om at en mye større del av verdens energibehov må dekkes av fornybar energi. Samtidig legger de fleste scenarioene til grunn en vesentlig andel fossil energi i den globale energimiksen i årene framover.

Kraftproduksjonen i Europa fordeler seg på denne måten:

På verdensbasis har bruken av kull som energikilde steget jevnt og trutt fra 58,1 EJ i 1965 til 160,1 EJ i 2021.

Hvordan påvirker energibruken i Norge denne utviklingen?

Elektrifisering av transport, sokkelen og landbasert industri kommer til å øke behovet for importert elektrisitet.

Ennå ikke nok fornybar energi

Det som er sikkert er at strøm som benyttes av våre elektriske biler, ferger og offshoreplattformer heller burde vært benyttet til utstyr og komponenter som er avhengig av og kun kan benytte elektrisitet for å fungere (serverparker, lys, elektriske motorer etc.). Dette ville redusere bruken av skitten strøm fra kullkraftverk i Europa.

Den siste kWh-en en bruker i et europeisk kraftmarked må nødvendigvis relateres til den energikilden som slipper ut mest CO2. Fornybar energi veier foreløpig ikke opp for en fortsatt vekst i forbruket av fossil energi.

I denne situasjonen er det derfor miljømessig gunstig at en heller benytter olje og gass til biler, ferger og offshoreplattformer i Norge, som er langt mer miljøvennlig enn kull, inntil forskning og utvikling gjør fornybar energi mer anvendelig og lønnsom, og slik etter hvert vil erstatte bruken av kull.

Håvard Flisnes, sivilingeniør, Riksheim Consulting AS

Øke aktivitetsnivået på sokkelen

Olje- og gassindustrien jobber kontinuerlig med å utvikle teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslipp. Norsk petroleumsindustri har den klare ambisjonen om å være verdensledende innen miljø. De totale CO2 -utslippene har gått ned år for år, og sammen med økt produksjon gjør det at utslipp per produsert enhet reduseres.

Så lenge Norge får betaling for olje og gass bør en derfor fortsatt opprettholde og gjerne øke aktivitetsnivået på sokkelen.

Dette vil bidra til store inntekter som kan benyttes til forskning og utvikling av fornybare energikilder slik at disse blir tatt mer i bruk i årene som kommer, samtidig som bruken av kull reduseres.

Powered by Labrador CMS