FAKE NEWS: Terje Aasland skriver i et offisielt svar til Stortinget at mediene ikke har forstått bygningsenergidirektivet.

ENERGI OG MILJØ

Ingen energipålegg til boligeierne i nytt direktiv

Boligeierne får ikke noe pålegg om å gjennomføre energitiltak, fastslår energiminister Terje Aasland. Han mener mange av mediesakene om EUs nye bygningsenergidirektiv er feil.

Published Last updated

Energidepartementet har sendt ut det nye bygningsenergidirektivet på høring. Nå slår ministeren fast at her har mediene gjort mange feil:

– Det har vært mye oppmerksomhet rundt EUs nye bygningsenergidirektiv, både i prosessen frem mot endelig vedtak og ved publiseringen av endelig direktivtekst. Blant annet har det vært flere saker i mediene om konsekvensene av direktivets bestemmelser for boligeierne, skriver han.

Ikke pålegg

Og de mediesakene stemmer altså ikke:

– De er til dels basert på en forståelse av direktivet som ikke stemmer. Direktivet pålegger for eksempel ikke boligeiere å gjennomføre energitiltak, skriver Terje Aasland.

Ap-statsråden lover at departementet vil prøve å gjøre det tydeligere hva direktivet inneholder og beskrive EØS-prosessen for hvordan direktivet eventuelt skal bli en del av det norske regelverket.

Aasland skriver om mediefeilene i et svar til stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG), som ber departementet om å beskrive de konsekvensene som det vil ha for Norge å innføre bestemmelsene i direktivet.

Ber om fyldigere svar

Bastholm taler saken til 27 organisasjoner som har bedt Energidepartementet om et mer utfyllende høringsnotat om direktivet.

SPØR: Une Bastholm og 27 organisasjoner spør om hva bygningsenergidirektivet vil føre til i Norge.

«Utviklingen i retning av stadig mer sektorovergripende regelverk i EU gjør det desto viktigere for norske myndigheter å sikre at alle berørte og ansvarlige parter involveres og kobles på de pågående prosessene.» Det siterer hun fra brevet til de 27 organisasjonene, som i sin tur har hentet sitatet fra en fersk offentlig utredning om Norge og EØS.

En rekke byggebransjeorganisasjoner er blant de 27, for eksempel VKE, Novap, Rørnorge og Norsk Varme.

Hva fører det til?

Organisasjonene skriver at de savner en beskrivelse av konsekvensene det vil få å innføre direktivet i Norge. Dessuten ber de om en beskrivelse av status og prosessen med mulig gjennomføring i norsk rett.

Akkurat når det gjelder energi i bygningene, arbeider det norske byråkratiet enda saktere enn vanlig. Det første bygningsenergidirektivet ble vedtatt i 2002, men det kom ikke inn i den norske lovgivningen før i 2010. Det var samme året som det kom nytt bygningsenergidirektiv. Det var ikke før i 2023 at Stortinget besluttet å ta inn direktivet fra 2010 i norsk lov.

Dette er organisasjonene

Disse 27 organisasjonene har stilt seg bak brevet til Energidepartementet:

KS, Samfunnsbedriftene Energi, Natur og Ungdom, Bellona, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Virke, NHO Byggenæringen, Norske Trevarer, Grønn Byggallianse, Byggevareindustrien, VKE, Treindustrien, EBA, Boligprodusentenes Forening, Norsk Eiendom, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, Arkitektbedriftene, Solenergiklyngen, Rørnorge, Norsk Varme, Obos, Huseierne, Elektroforeningen, Nito og RIF.

Powered by Labrador CMS