FORBY UTLEIE: John Andreas Johnsen i Ventistål mener kommunene bør forby utleie av lokaler hvor brannsikkerheten ikke blir ivaretatt. Selv ville han aldri bodd i en boligblokk med restaurant på gateplan.

AKTUELT

Ventilasjonsbranner: – Forby utleie av lokaler

John Andreas Johnsen i Ventistål frykter liv vil gå tapt dersom ikke brannrisikoen med skitne ventilasjonsanlegg tas mer på alvor. Han mener utleieforbud av lokaler hvor sikkerheten ikke blir ivaretatt er veien å gå.

Published

– Dette er alvor. Når ikke myndighetene tar ansvar for brannsikkerheten, må vi øke trykket på de som eier byggene. Gårdeierne må tvinges til å ta brannsikkerheten i egne bygg på alvor, sier John Andreas Johnsen.

Må godkjennes årlig

Temaet er brennhet. Antallet branntilfeller har eskalert – senest i april et ventilasjonsanlegg i en restaurant på Grünerløkka i Oslo. Johnsen jobber med brannsikkerhet på storkjøkken og har lenge engasjert seg i problemstillingen.

– Vi ansvarliggjøre gårdeierne og iverksette tiltak som plasserer ansvaret der det hører hjemme, sier Johnsen.

– Risikoen for branner er så stor at selv ville jeg aldri bodd i en boligblokk med restaurant på gateplan. Dersom den utviklingen vi har sett den siste tiden fortsetter, så er jeg overbevist om at det snart kommer til å gå liv tapt, sier Johnsen.

Han mener derfor at ventilasjonsanlegg i storkjøkken må gjennomgå årlige kontroller og godkjennes – på samme måte som et sprinkleranlegg.

– I tillegg må kommunene strekke seg lenger enn statlige myndigheter og etablere egne krav og forskrifter til kontroll av ventilasjonsanleggene. Disse kravene må følges opp av en FG-godkjent kontrollør med myndighet til å forby utleie dersom anlegget ikke tilfredsstiller kravene, mener Johnsen.

– Gårdeierne må ta ansvar

Årsaken til at antallet branner har blusset opp, er ifølge Johnsen en kombinasjon av høy varme og mer fett i matlagingen.

– Økende bruk av kullgriller gjør at temperaturen på kjøkkenet er høyere enn tidligere. Den sterke varmen gjør at fettpartiklene blir så små at de trenger gjennom fettfilteret og legger seg i ventilasjonskanalen. Dersom gnister fra kullgrillene kommer i berøring med fettet i avtrekk og filter er fryktelig skummelt, sier Johnsen.

Han mener utviklingen med kombinasjonsbygg, hvor det ofte er restaurant på gateplan og boliger i etasjene over, gir grunnlag for å skjerpe inn reglene - kraftig.

– I nybyggprosjekter blir næringslokalene på gateplan ofte solgt til en eiendomsaktør som så leier disse ut til en mer eller mindre profesjonell part. Gårdeier lemper så ansvaret for brannsikkerheten i lokalene over på leietaker, sier Johnsen.

Dette mener han er ugreit og peker på at mange mindre restaurantdrivere ikke vet eller har nok kunnskap til å ta brannsikkerheten i ventilasjonsanlegget på alvor.

– Å dytte ansvaret over på slike aktører er uansvarlig. Derfor må vi ansvarliggjøre gårdeierne og iverksette tiltak som plasserer ansvaret der det hører hjemme, sier han.

Brannvesenet er enig

I en artikkel i Romerikes Blad (bak betalingsmur), stiller seksjonsleder Tilsyn ved Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Tore Bjareng, seg bak Johnsens bekymring.

– Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS sier seg enig i disse vurderingene, sier Bjareng til avisen. Han viser til at brann- og redningsetaten i Oslo i 2018 utarbeidet en rapport om restaurantgriller. I denne står det blant annet: «Det er avdekket et behov for tydeliggjøring av regelverk slik at det gis føringer for hvordan avtrekkssystemer fra en restaurantgrill må utføres. Eksisterende regelverk og retningslinjer gir føringer til installasjoner på et storkjøkken som har andre forutsetninger enn restaurantgriller som bruker fast brensel. Etaten mener også at bygningseiere og forsikringsselskap bør stille strenge krav til grillrestaurantene om å ha skorsteinsavtrekk eller avtrekksløsninger med tilsvarende sikkerhet, samt gode rutiner for rengjøring og vedlikehold».

Gjennomfører tilsyn

Seksjonslederen påpeker overfor avisen at det er en tilsynsordning fra brannvesenets side i dag.

– Der restauranter er en del av et særskilt brannobjekt som brannvesenet førere tilsyn med, er også restaurantkjøkkenet en del av dette tilsynet. Det føres da tilsyn med brukers systematiske sikkerhetsarbeid hvor det sjekkes ut at de har gode rutiner for rengjøring av filter og kanaler, sier Bjareng.

Det ville kanskje vært naturlig at feievesenet hadde dette som sin oppgaven, men på grunn av at kull- og vedfyrte griller i restauranter ikke anses som ildsted, men produksjonsutstyr, så faller det ikke inn under deres oppgaver. Det innebærer også at slikt utstyr ikke rammes av regelverket som regulerer bruk av ildsteder, med tilhørende krav til minimumsavstander og avtrekksløsninger.

– Regelverket for produksjonsutstyr mangler spesifikke krav til kullgriller, og oppleves dermed som utydelig av brann- og redningstjenesten, restaurant og byggeiere, samt leverandører av kullgriller til restauranter, sier Tore Bjareng til Romerikes Blad.

Powered by Labrador CMS